Privacy policy

Tasty Chocolate BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wanneer u een bestelling plaatst op de webshop https://leonidasochoc.be, worden uw persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen in de database van de webshop. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: Cookiefirst Cookie Consent pagina aangeduid als CookieFirst.

n

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

n

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

n

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

n

Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

    Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
  • Uw geanonimiseerde IP-adres
  • Informatie over uw Browser
  • Informatie over uw Apparaat
  • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
  • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
  • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
  • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tasty Chocolate BV verwerkt uw persoonsgegevens waartoe uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, IP-adres, uw onderneming, daarmee samenhangende bedrijfsinformatie en uw functie kunnen behoren. Deze gegevens worden door uzelf verstrekt wanneer u een bestelling bij ons plaatst of bij het aanmaken van uw webshop account.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tasty Chocolate BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- om uw bestelling te verwerken

- om uw bestelling bij u af te leveren

- het afhandelen van uw betaling

- verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Tasty Chocolate BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Tasty Chocolate BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tasty Chocolate BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Namelijk zolang u klant bent en u uw toestemming niet heeft ingetrokken. Dit betekent dat als u uw toestemming intrekt, Tasty Chocolate BV zo snel als mogelijk de directe koppeling naar uw profiel identiteit verwijdert.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tasty Chocolate BV verkoopt, verhandelt of draagt uw persoonsgegevens niet over aan derden. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen die ons helpen onze website te exploiteren of onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tasty Chocolate BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tasty Chocolate BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tasty Chocolate BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leonidasochoc.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tasty Chocolate BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tasty Chocolate BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We slaan uw persoonsgegevens op in een beveiligde database, en daar blijven ze ook. Wij gebruiken allerlei algemeen aanvaarde technische maatregelen en technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@leonidasochoc.be.

 

Wijzigingen

Tasty Chocolate BV kan op elk moment, om welke reden dan ook correcties, toevoegingen of wijzigingen aan deze privacy policy aanbrengen. De meest recente versie kan permanent op onze website worden geraadpleegd.

 

Contact

Tasty Chocolate BV – Steenweg 127C – 9810 Eke - België - +32 9 234 26 47info@leonidasochoc.be - www.leonidasochoc.be